Ni välkomnas härmed till Föreningen Turf Västmanlands årsmöte onsdagen den 23:e maj.

Plats: Restaurang Koppar, Kopparlundsvägen 2-4, 721 30 Västerås.
Tid: 18:00

På årsmötet behandlas de stadgeenliga ärendena (se nedan) samt eventuellt inkomna motioner. Styrelsen har beslutat att motioner ska vara inne senast den 25 april för att behandlas på årsmötet. Skrivelser är alltid välkomna och kommer tas upp på styrelsemötena.

Då föreningens valberedning har varit vakant under året har styrelsen kommit fram till ett förslag till styrelse och övriga poster fram till nästa årsmöte. Kom ihåg att det är årsmötet som beslutar och att det är välkommet med förslag från medlemmar lagda på årsmötet.

Efter mötet serveras sedvanlig gofika!

Välkomna önskar styrelsen genom 
ordförande Jim Fylkeson
——————————

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (om fyllnadsval på grund av avhopp bland sittande styrelse behövs görs detta val på en tid av 1 år)
c) två till fyra suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. Sittande styrelse rekommenderar antalet.
d) upp till två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen.
12. Behandling av styrelsens eventuella förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) ändring av stadgar.
13. Avslutande av årsmöte.